പേജ്_ബാനർ

വീഡിയോകൾ

 • ഹെൽടെക് ലേസർ വെൽഡർ HT-LS02H

 • HT-SW01A+

 • HT-SW01A

 • HT-SW01B

 • HT-SW01D

 • ഹെൽടെക് സ്പോട്ട് വെൽഡർ HT-SW33A/33A++

 • ഹെൽടെക് ഇൻ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റർ

 • ഹെൽടെക് സ്പോട്ട് വെൽഡർ HT-SW03A

 • ബാറ്ററി ഇക്വലൈസേഷൻ ഉപകരണം (വൈദ്യുതി വിതരണ ഉപയോഗം)

 • ബാറ്ററി ഇക്വലൈസേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് (മാനുവൽ ഇക്വലൈസേഷൻ)

 • ബാറ്ററി ഇക്വലൈസേഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് (ചാർജിംഗ് ഇക്വലൈസേഷൻ)